Welke belangrijke thema’s komen in de nieuwe gemeentelijke coalitieakkoorden aan de orde?

Zijn er verschillen in thema’s en aanpak tussen grote en kleine gemeenten? Welke verschuivingen in de prioriteiten voor de nieuwe bestuursperiode zijn zichtbaar ten opzichte van de bestuursperiode 2018–2022?

Op verzoek van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) is een analyse gemaakt van de 116 collegeakkoorden die beschikbaar waren op 30 mei. Deze quickscan bevat de eerste indrukken van de plannen van de nieuw gevormde colleges. Op de pagina´s 6 en 15 van de quickscan staan verwijzingen naar de gemeente Vlaardingen. De link naar de quickscan is te vinden via: https://vng.nl/nieuws/quickscan-geeft-eerste-indrukken-coalitieakkoorden-gemeenten.

In de eerste verkenning is specifiek gekeken naar de kernthema’s bestuur, financiën en sociaal. Daarnaast wordt er een sneak preview gegeven over de thema’s duurzaamheid en wonen. In het eindrapport, dat wordt opgeleverd in september, zal hier nog dieper op worden ingegaan. Ook de overige thema’s, waaronder demografie, veiligheid, ruimte, mobiliteit en economie komen dan uitgebreid aan bod.

In veel gemeenten wordt opgemerkt dat er veel tegelijk op hen afkomt en het een grote uitdaging vormt om dit alles gelijktijdig af te handelen. Er wordt regelmatig verwezen naar verschillende soorten crises waar het land mee te maken heeft, waarvan – naast de coronacrisis – de wooncrisis en de energiecrisis vanuit gemeentelijk perspectief de voornaamste lijken te zijn. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, zijn de meeste gemeenten zich ervan bewust dat regionale samenwerking en een integrale aanpak essentieel zijn.

Bron: https://vng.nl/nieuws/quickscan-geeft-eerste-indrukken-coalitieakkoorden-gemeenten