Verkenner Ivo Opstelten brengt advies uit

Op vrijdag 25 maart jl. heeft Ivo Opstelten als verkenner veertien gesprekken gevoerd met een afvaardiging van alle fracties in Vlaardingen om te komen tot een nieuw college voor Vlaardingen.

Tijdens de gesprekken trof hij het nodige enthousiasme aan om er de komende raadsperiode de schouders onder te zetten en samen verantwoordelijkheid te nemen voor een goed stadsbestuur, wat ieders positie daarin ook zal worden. Op basis van de gesprekken komt Opstelten tot de conclusie dat er breed behoefte is aan een stabiel stadsbestuur dat kan rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad waarbij op constructieve wijze wordt samengewerkt. Daarnaast is er ook breed behoefte aan degelijke en heldere financiële kaders, zodat de financiële positie van de gemeente gewaarborgd blijft.

De verkenner constateert dat er een brede voorkeur is voor een coalitieakkoord op hoofdlijnen waarbij ambities worden geformuleerd voor de grote opgaven waar de gemeente voor staat. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van stadsprogramma’s. Oppositiefracties hoeven hierbij niet aan de kant te staan. Opstelten constateert in zijn advies namelijk dat het mogelijk moet zijn voor fracties die niet aan de onderhandelingen deelnemen om tijdens het formatieproces een bijdrage te leveren aan de invulling van deze ambities. Op deze manier kan er een zo groot mogelijk draagvlak ontstaan voor de ambities. Nadat het formatieproces is afgerond en een coalitieakkoord op hoofdlijnen is vastgesteld, kan er een proces starten waarbij de raad met elkaar afspraken maakt over de onderlinge omgangsvormen, de samenwerking tussen raad en college, de ruimte die door de coalitiefracties aan de raad als geheel wordt overgelaten en de relatie van het stadsbestuur met de samenleving.

De verkenner constateert dat er breed draagvlak is voor het starten van de gesprekken met de fracties van VVD, GroenLinks, VV2000/Leefbaar Vlaardingen, CDA, D66 en ChristenUnie-SGP. Samen kunnen zij rekenen op 19 zetels. De verkenner adviseert dat deze gesprekken worden geleid door twee informateurs die worden benoemd door de raad op voordracht van de twee grootste fracties, de VVD en GroenLinks.

De gemeenteraad spreekt aanstaande donderdag 31 maart vanaf 20.00 uur over het advies van de verkenner tijdens een extra raadsvergadering. De heer Opstelten is hierbij aanwezig om het advies toe te lichten. Deze vergadering vindt plaats in de Raadszaal van het stadhuis en is voor publiek toegankelijk. De vergadering is ook online te volgen via https://vlaardingen.raadsinformatie.nl.