Urgentie voor meer gezamenlijke inzet voor betere waterkwaliteit

Slechts 20% van de onderzochte kleine wateren in Nederland krijgt een voldoende van de deelnemers van het citizen science onderzoek Vang de Watermonsters. Dit onderzoek is een initiatief van onder meer Natuur & Milieu, NIOO-KNAW, ASN Bank, Nederlandse Waterschapsbank, Stichting Vivace en zes waterschappen, waaronder Delfland.

Het Hoogheemraadschap van Delfland herkent het beeld en onderschrijft de urgentie voor meer gezamenlijke inzet voor een betere waterkwaliteit en het halen van de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Een goede waterkwaliteit is belangrijk voor de leefomgeving, de biodiversiteit en de drinkwater- en voedselvoorziening.

De afgelopen decennia is veel geïnvesteerd in een betere waterkwaliteit en dat blijft Delfland doen. Maar de opgave is groot en en Delfland kan het als waterschap niet alleen. Met de gemeenten worden maatregelen genomen om de waterkwaliteit in lokaal water te verbeteren. Met gemeenten en omgevingsdiensten maakt Delfland afspraken over toezicht en handhavingscapaciteit in de glastuinbouw. Binnen de Unie van Waterschappen zal bij het Rijk meer aandacht worden gevraagd voor het beleid op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen en voor de aanpak van stoffen in het water waarop Delfland geen invloed heeft, waaronder PFAS.

Bron: https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/2022/november/citizen-science-onderzoek-druk/