Toekomst Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) De Groote Lucht in Vlaardingen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het verlengen van de intentieovereenkomst met het Hoogheemraadschap Delfland om het onderzoek te verlengen van nieuwbouw van AWZI De Groote Lucht op de gronden van het toekomstige bedrijventerrein Vergulde Hand West.

Ook wordt de intentieovereenkomst uitgebreid met een aantal ruimtelijke aspecten die nauw samenhangen met eventuele nieuwbouw, zoals de mogelijkheden voor het bestaande terrein, kansen voor de economie, landschappelijke kwaliteit, recreatie en duurzaamheid. Op de locatie start binnenkort de langdurige opvang van mensen uit Oekraïne. De businesscase voor de opvang van Oekraïners behelst opvang voor 3 jaar en dat is ook voor het college de tijdshorizon. Het college ziet goede mogelijkheden om met een tijdige voorbereiding het terrein gefaseerd leeg te maken, waardoor het Hoogheemraadschap van Delfland de benodigde grond medio 2026 ter beschikking kan krijgen voor de nieuwbouw.

Het afgelopen jaar hebben gemeente Vlaardingen en het Hoogheemraadschap van Delfland samengewerkt aan de verkenning van renovatie en nieuwbouw van AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen. Het algemeen bestuur van Delfland heeft op 15 juli 2021 de voorlopige voorkeur uitgesproken voor nieuwbouw. In diezelfde vergadering heeft het algemeen bestuur een motie aangenomen voor ‘Samenwerking bij vernieuwing De Groote Lucht’. De gemeenteraad heeft op 14 juli een motie aangenomen ‘Geen nieuwbouw afvalwaterzuivering op bedrijventerrein de Vergulde Hand West’. Delfland heeft zich ingespannen om tegemoet te komen aan beide moties door bij de verdere uitwerking van het ontwerp voor nieuwbouw in het bijzonder aandacht te besteden aan het voorkomen of minimaliseren van negatieve effecten op de omgeving en door op specifieke onderdelen nader onderzoek te doen naar het renovatie-alternatief.

Bron: https://www.vlaardingen.nl/Bestuur/College_van_B_W/B_W_besluiten/Openbare_besluiten_van_16_augustus_2022