Terinzageleggingen WarmtelinQ Vlaardingen – Den Haag

Gedeeltelijke verbetering PIP Vlaardingen-Den Haag ligt ter inzage.

Provinciale Staten hebben op 13 oktober 2021 het provinciaal inpassingsplan (PIP) Warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag vastgesteld. De bezwaren die zijn ingediend tegen dit vastgestelde inpassingsplan zijn nu in behandeling bij de Raad van State. Tijdens dit proces is besloten om twee onderdelen van het PIP te gedeeltelijk te verbeteren. Deze verbetering wordt de partiële herziening van het provinciaal inpassingsplan (PIP) Warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag genoemd.

Hoe reageert u en waar kunt u de definitieve stukken inzien?
Tot en met 14 juli 2022 is er de mogelijkheid om bij de Raad van State beroep in te stellen op deze herziening. Een uitgebreide toelichting over de twee aanpassingen vindt u op de website van de provincie Zuid-Holland. Hier leest u ook alles over het proces en vindt u de bijbehorende documenten.

Definitief (gewijzigd) besluit cluster 2 Vlaardingen-Den Haag, tracédeel Middachtenweg in Den Haag, ter inzage.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maakt bekend dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag een definitief besluit heeft genomen over vergunningen cluster 2 voor tracé Vlaardingen – Den Haag.

Het gaat over een gewijzigd besluit voor de omgevingsvergunning tracédeel Middachtenweg:

  • uitvoeren van werken/werkzaamheden
  • tijdelijk afwijken bestemmingsplan in verband met aanleg werkstroken en werkwegen
  • vellen van 4 bomen rondom kruising Pr. Beatrixlaan/Guntersteinweg Den Haag

Hoe reageert u en waar kunt u de definitieve stukken inzien?
Tot en met 14 juli 2022 kunt u beroep indienen tegen dit besluit. Voor dit besluit kan dit alleen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie over het besluit vindt u op de website van de provincie Zuid-Holland. Hier leest u ook alles over het proces en vindt u de bijbehorende documenten.