Foto: Joris Jan Hoogduin

Subsidie zwembad de Kulk

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo over subsidie zwembad de Kulk vastgesteld.

In 2020 stond de gemeente Vlaardingen voor een grote ombuigingsopgave. Tegen die achtergrond is destijds besloten ook te kijken naar eventuele verlagingen van de subsidies voor het zwemmen. Nader onderzoek wijst nu uit dat er geen reële mogelijkheden zijn tot bezuinigen op subsidies aan het zwembad De Kulk. In afwachting van de toekomstvisie en -scenario’s voor zwemmen in Vlaardingen, waaraan momenteel ook gewerkt wordt, zullen de subsidies voor zwemmen ongemoeid worden gelaten.

De Stichting is blij met de conclusies die op basis van onderzoek worden getrokken in de raadsmemo. Daarbij tekent het bestuur nog aan dat, naast het terugbrengen van de hoogte van de subsidie, nooit rekening is gehouden met indexeringen. Dit verscherpt de problematiek. Bovendien vormen goede prestatie afspraken de basis voor een goede rapportage. De Stichting onderschrijft de gemaakte conclusies.

Inmiddels zijn afspraken gemaakt over het samen optrekken en participeren van gemeente en Stichting over de nabije toekomst van het zwemmen in Vlaardingen. De doelstelling van de Stichting is om voor de Vlaardingers zwemwater te borgen. De Stichting wil graag in samenwerking met de gemeente dit ook voor de komende dertig jaar op een zo economisch verantwoorde manier inrichten. Daarbij zijn uitgangspunten dat het zwemmen aantrekkelijker wordt gemaakt, het gebruik van energie zo ver mogelijk wordt teruggebracht en zwemmen een integraal onderdeel wordt van gebiedsontwikkeling. Daarover zijn inmiddels bestuurlijk en ambtelijk gesprekken gaande.

Raadsmemo over zwembad de Kulk kunt u vinden via deze link: https://www.vlaardingen.nl/Bestuur/College_van_B_W/B_W_besluiten/Openbare_besluiten_van_31_mei_2022