Stand van zaken sanering Broekpolder

Op 13 december is er overleg geweest met de ondernemers en verenigingen in de Broekpolder over de aanstaande sanering en herinrichtingsplannen voor een deel van de Broekpolder.

De gemeente en de Federatie hebben een uitgebreide toelichting gegeven. Er zijn vragen gesteld, zorgen geuit en afspraken gemaakt voor verder overleg. Lees hier het nieuwsbericht. 

De communicatie over de sanering en herinrichting is tot nu toe bescheiden geweest. Dat heeft deels te maken met de zeer lange aanlooptijd en complexiteit van het proces. De Federatie stelt zich op als kritische partij, is nauw betrokken bij de herinrichting van het te saneren gebied en zet zich in om waar mogelijk de werkzaamheden te beperken en zoveel mogelijk waardevol groen te handhaven. Toch is er vanuit alle partijen grote consensus over nut en noodzaak van de sanering en de mooie kansen die de herinrichting biedt voor de Broekpolder. Ook bij de Federatie. Wil je weten hoe dat zit? Waarom het belangrijk is dat juist dit deel wordt gesaneerd? Lees dan alle achtergronden in dit artikel

Begin 2023 wordt een aantal bewonersbijeenkomsten ingepland met daarin een doorkijkje naar de verdere planvorming. In deze bijeenkomsten krijgen bewoners de gelegenheid om aan te geven wat zij belangrijk vinden bij de herinrichting van het te saneren gedeelte van de Broekpolder. De serie bewonersbijeenkomsten gaat op die manier meelopen met de fasering van de planvorming.

Het college heeft op de valreep van 2022 positief besloten over verplaatsing van grond van de Vergulde Hand West naar de Broekpolder. Het gaat om mooie en schone grond van natuur/landbouwkwaliteit die nu ligt op de plek waar de tijdelijke wijk Mrija wordt aangelegd voor de opvang van ontheemde Oekraïners. De grond is niet goed geschikt voor woningbouw omdat het onvoldoende draagkracht heeft. Voor de saneringsopgave in de Broekpolder is het echter wel zeer geschikt. De grond is afkomstig uit de afgraving voor de Blankenburgtunnel door BAAK. Doordat de grond al in Vlaardingen aanwezig is, is de transportafstand gering. Er wordt nu hard gewerkt om het mogelijk te maken de grond te verplaatsen naar de Broekpolder. De planning is om de grond al in januari naar de Broekpolder over te brengen. 

De Broekpolder wordt ingedeeld in vier categorieën: gebieden die zijn gesaneerd, gebieden die de komende jaren worden gesaneerd, gebieden waar een bodembeheerplan geldt en gebieden die niet zijn opgehoogd met vervuild slib. Van een gesaneerd deel is in de Broekpolder sprake als het vervuild slib wordt afgedekt met een grondlaag of door vernatting. Een deel is pas gesaneerd als DCMR hierover een beschikking heeft afgegeven. Dat is bijvoorbeeld het geval bij De Ruigte, onder het Mountainbike-pad en bij de grond van het scoutingterrein. Een deel van de Broekpolder wordt niet gesaneerd, maar krijgt (of heeft al) een bodembeheerplan. Dat betekent dat als je iets met de bodem gaat doen, zoals het aanplanten van een boom of het graven in de grond, je rekening moet houden met de aanwezige vervuiling van de grond. DCMR bepaalt welke maatregelen nodig zijn, afhankelijk van de mate van verontreiniging op die plek. De Golfbaan Broekpolder werkt met een beheerplan en ook het bosgedeelte van Staatsbosbeheer krijgt een bodembeheerplan. 

Bron: Nieuwsbrief Broekpolder Vlaardingen december 2022