Septembercirculaire en de gevolgen voor Vlaardingen

De septembercirculaire informeert gemeenten over de gemeentefondsuitkeringen op basis van de Miljoenennota van het Kabinet. Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron voor de gemeente Vlaardingen.

De conceptbegroting 2023-2026 van de gemeente Vlaardingen kent een meerjarenraming met saldi van € 0,2 miljoen in 2023,- € 1,6 miljoen in 2024, – € 3,6 miljoen in 2025 en -€ 6,8 miljoen in 2026. Door de septembercirculaire verbetert het beeld van de meerjarenraming in 2022 en 2026 aanzienlijk. In de jaren 2023 tot en met 2025 is het effect negatief. Het accres (de jaarlijkse toe- en afname van het gemeente- en provinciefonds die voortvloeit uit de koppeling aan de rijksuitgaven) is voor de jaren 2023 tot en met 2026 naar boven bijgesteld. Tegenover de toename van het accres staat een stelpost loon- en prijscompensatie. De ontwikkeling uitkeringsbasis en de OZB-effecten pakken negatief uit. Daarnaast zijn er enkele incidentele voordelen in het gemeentefonds verwerkt.

In 2026 is er een incidentele bijdrage financieringssystematiek van € 4,1 miljoen toegekend. Hiermee is het tekort in 2026 gedempt, maar is er nog steeds sprake van een tekort van € 2,8 miljoen. Het Rijk werkt met gemeenten en provincies aan een nieuwe financieringssystematiek vanaf 2026. In aanloop daarnaartoe stelt het kabinet voor gemeenten in 2026 eenmalig € 1 miljard beschikbaar te stellen. Eerder is echter al door COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheid) berekend dat gemeenten in 2026 een gezamenlijk tekort van € 3,9 miljard hebben. Vlaardingen zal zich dus net als veel andere gemeenten bewust moeten zijn van de onduidelijkheid over hoe de nieuwe systematiek voor de vaststelling van het gemeentefonds eruit gaat zien en wat daarvan de financiële gevolgen zijn.

De financiële gevolgen van de septembercirculaire verwerkt de gemeente Vlaardingen in de 2e voortgangsrapportage (VGR) 2022 en deze zal rond 1 november beschikbaar zijn. Deze VGR omvat een actualisatie van de meerjarenbegroting op basis van de recentste ontwikkelingen.

Bron raadsmemo gevolgen septembercirculaire: https://www.vlaardingen.nl/Bestuur/College_van_B_W/B_W_besluiten/Openbare_besluiten_van_18_oktober_2022
Op 16 oktober 2022 publiceerde Omroep Vlaardingen dit artikel over de septembercirculaire: https://omroepvlaardingen.nl/septembercirculaire-toont-stabieler-begrotingsbeeld-voor-gemeenten/