Omgevingswet, uitstel tot 1 januari 2024?

Tijdens een recent gehouden algemene ledenvergadering van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) werd vrijwel unaniem een motie aangenomen die pleit voor extra uitstel van de Omgevingswet tot 1 januari 2024.

Bij de beantwoording van eerder gestelde vragen van GroenLinks en de PvdA liet minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, CDA) zich er nog niet over uit wat hij met die uitslag wil doen. Volgens De Jonge staan de bij de Omgevingswet betrokken partijen door ‘jaren van investeren, voorbereiden, testen en (…) oefenen’ inmiddels op de drempel van invoering. ‘De klimaatverandering wacht niet’, aldus De Jonge. ‘We moeten de grote maatschappelijke opgaven zoals de woningbouwopgave en de energietransitie in samenhang aanpakken. Het is dan ook van belang om de wet zo spoedig als mogelijk in werking te laten treden en het uitstel zo kort mogelijk te laten zijn.’

Minister De Jonge heeft onlangs laten weten dat hij in zijn voortgangsbrief van januari 2023 nadere informatie geeft, nadat hij weer een gesprek heeft gehad met medeoverheden en rijkspartijen. Dan zal blijken of hij wel of niet met langer uitstel akkoord gaat.

De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Ook biedt de Omgevingswet gemeenten de mogelijkheid om met overzichtelijkere regels de leefomgeving meer in samenhang in te richten. Het biedt daarnaast meer ruimte voor lokaal maatwerk en leidt tot een betere en snellere besluitvorming. De wet is ook veelomvattend. Hier is alle informatie gebundeld die voor gemeenten relevant is.

Bronnen: https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/de-jonge-zwijgt-nog-over-invoeringsdatum-omgevingswet?tid=TIDP3279746XD2EC54A0D18B426F86D8BD35A52CAC66YI5&utm_campaign=BB_NB_Dagelijks&utm_medium=email&utm_source=binnenlandsbestuurbinnenlandsbestuur.nl en https://vng.nl/nieuws/gemeenten-snel-besluit-over-omgevingswet-nodig