Foto: Bart Zandstra

Nieuw leven voor Grote Kerk Vlaardingen

Stap verder richting herbestemming tot bibliotheek.

De afgelopen maanden is onderzocht of een herbestemming tot bibliotheek technisch haalbaar is. De eerste voorzichtige conclusie is hoopgevend: een herbestemming van het karakteristieke pand lijkt technisch en functioneel haalbaar. Ook werd duidelijk dat herbestemming van de kerk aanvullende kansen oplevert voor de stad.

Nu zijn Stadsherstel Maassteden, de Protestantse Gemeente Vlaardingen, bibliotheek De Plataan en de Gemeente Vlaardingen toe aan de volgende stap: in beeld brengen wat er financieel nodig en mogelijk is. De komende tijd gaan zij de financiële doorrekeningen verder concretiseren en zoeken naar dekking voor de investering. Hierbij wordt gekeken naar een mix van eigen vermogen, externe financiering, subsidies en huuropbrengsten. Daarnaast worden in deze fase de te sluiten overeenkomsten uitgewerkt en wordt de besluitvorming van besturen van de diverse partijen voorbereid.

De verwachting is dat in het derde kwartaal van 2023 definitieve conclusies kunnen worden getrokken.