Nieuw erfpachtbeleid vanaf 1 januari 2023

Als je een eigen huis bezit, heb je een paar mogelijkheden. Ofwel je hebt de grond in eigendom, of de erfpacht is eeuwigdurend, of langdurig afgekocht. In deze gevallen is het onderstaande minder van belang.

Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat in de komende jaren de erfpacht moet worden herzien. Dat is onder andere aan de orde in Holy Noord. In dat geval is het handig om even door te lezen.

Immers vanaf 1 januari 2023 treedt het nieuwe erfpachtbeleid van de gemeente in werking. Het huidige beleid was aan herziening toe door alle ontwikkelingen op zowel de vastgoedmarkt in het algemeen als in Vlaardingen specifiek. Door het nieuwe beleid gaan de voorwaarden voor erfpacht wijzigen. Heb je te maken met erfpacht? Werp dan dit jaar nog een blik op je contract.

In het nieuwe beleid blijven de hoofdlijnen van het Vlaardingse erfpachtbeleid overeind. Zo kan je, als je een stuk gemeentegrond wilt verkrijgen om daarop te gaan bouwen, nog steeds kiezen om die grond van de gemeente te kopen, of daarvoor een eeuwigdurend erfpachtcontract af te sluiten met de gemeente. Als je al erfpachter bent, dan zijn er drie keuzes: het bestaande erfpachtcontract voortzetten, de erfpacht omzetten in eigendom (verkoop bloot eigendom) of een nieuw eeuwigdurend erfpachtcontract afsluiten met de gemeente (heruitgifte). 

Hoewel de hoofdlijnen van het Vlaardingse erfpachtbeleid niet wijzigen, zijn er toch een paar veranderingen die vanaf 1 januari 2023 ingaan. De canon – de jaarlijkse vergoeding voor de erfpacht – wordt nog steeds berekend op basis van de rekenrente van de gemeentebegroting, maar voortaan wel verhoogd met een opslag voor risico en administratiekosten van 1,5%. Dit betekent dat de canon voor nieuw te vestigen erfpachten (waaronder heruitgiften) vanaf 1 januari hoger zal uitvallen dan in 2022.

Als je als erfpachter, of – als je je pand op erfpachtgrond wilt verkopen – de kopers de erfpacht willen omzetten in eigendom of in een nieuwe eeuwigdurende erfpacht, dan is de maximale waardedaling (depreciatie) vanaf 1 januari 30% in plaats van 40% in het oude beleid. Dit betekent dat de koopsom voor het bloot eigendom en de basis voor de nieuwe canon bij een heruitgifte vanaf 1 januari hoger zullen uitvallen dan in 2022. Er worden tijdvakken van 50 jaar ingevoerd. Na 50 jaar wordt de grondwaarde opnieuw getaxeerd. Op basis van deze nieuwe taxatie wordt de hoogte van de canon van het eerste jaar van het nieuwe tijdvak bepaald.

Als je later meer gaat bouwen op je erfpachtperceel dan bij de vestiging van een nieuwe erfpacht na 1 januari 2023 het geval is, wordt de canon aangepast aan de vergroting van de bebouwing. 

Het nieuwe beleid betekent voorlopig niets als je erfpachtcontract nog doorloopt. Loopt de erfpacht af, of wil je deze omzetten in een nieuwe eeuwigdurende erfpacht (heruitgifte)? Dan moet er vanaf 1 januari 2023 een hogere canon worden betaald. Als je na 1 januari 2023 de erfpacht wilt omzetten in eigendom, dan zijn de voorwaarden daarvoor minder gunstig. 

In Holy Noord lopen ongeveer 250 tijdelijke erfpachtcontracten binnenkort af. Met name voor deze inwoners is het handig om dit jaar nog een blik te werpen op hun erfpacht. Ook voor andere inwoners van Vlaardingen met erfpacht kan het lonen. Een verzoek voor heruitgifte of omzetten in eigendom kan worden ingediend via het contactformulier, vermeld bij de vraag dat het gaat om ‘Erfpacht’. Alle verzoeken die uiterlijk 31 december 2022 zijn ingediend, worden nog volgens de oude regels afgedaan. Dat geldt ook als de taxatie en de verdere afwikkeling in de loop van 2023 plaatsvinden. Heb je hier vragen over, of wil je je laten informeren? Neem dan ook contact op met de gemeente via het contactformulier: https://balie2.vlaardingen.nl/Formulieren/flow/stateAction.do?flow=kl_process_add_contactformulier&state=uwgegevens_personen.

Bron: https://www.vlaardingen.nl/Organisatie/Nieuws_en_actualiteiten/Nieuws/Nieuw_erfpachtbeleid_vanaf_1_januari