Museum Vlaardingen – Speerpunten 2022-2025

Het museum streeft de komende jaren naar een collectie op orde. Een veelzijdig en actueel aanbod in een museum dat midden in de samenleving staat. Het museumgebouw is een parel van de stad. En tot slot een gezonde financieringsmix.

Dit zijn grofweg de vijf speerpunten voor de komende jaren. Het valt te lezen in de laatste editie van het Magazine Vrienden van Museum Vlaardingen. Dit blad verschijnt een paar keer per jaar. Hierin telkens interessante artikelen over Museum Vlaardingen, Zeillogger Balder en allerlei zaken over oud Vlaardingen.

Het vorige beleidsplan was een reddingsboei in moeilijke tijden. Het was een aanzet naar betere tijden, die ook tegenslagen kende. Niet alleen een forse brand in de kelder van het museum, maar ook de pandemie zorgden voor moeilijke tijden die gepaard gingen met diverse sluitingen.

Naast de permanente tentoonstelling waren er afgelopen jaren 32 tijdelijke presentaties, uiteenlopend van de werken van Arij Pleijsier tot aan die van Bassie en Adriaan. Inkomstenbronnen waren de gemeentelijke subsidie, de opbrengst van kaartverkoop, de museumwinkel en, last but not least, externe middelen via fondsen, sponsoren en donaties.

In de oktoberuitgave van de Spil staan de speerpunten van het museum 2022-2025 beschreven. Het artikel is van de hand van museumdirecteur Léanne Selles.

Speerpunten beleidsplan

  1. Reeds in 2021 is gestart met het op orde brengen van de collectie. Belangrijk is daarbij het nieuwe collectieregistratiesysteem. Ook wordt er gezocht naar nieuwe depotruimte met optimale klimaatcondities.
  2. Er komt een herinrichting van de vaste presentatie van het museum, met daarnaast tenminste 8 tijdelijke tentoonstellingen per jaar. Voorts verrassende randprogrammering, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor educatie.
  3. Het museum is van Vlaardingen en toont zich een betrouwbare partner. Zeker waar het gaat om het beheer van het erfgoed. Samen met de andere grote cultuurinstellingen vormt het museum het cement van het Vlaardingse culturele leven.
  4. De zichtbaarheid en herkenbaarheid aan de buitenzijde van het karakteristieke, monumentale museumpand worden vergroot. Een gedegen
    meerjarenonderhoudsplan en het doorvoeren van klimaataanpassingen, voor optimale omstandigheden voor de museumcollectie.
  5. Het museum zet in op een toename van de gemeentesubsidie met circa 20%. Daarnaast wordt ingezet op minimaal de helft van alle gelden te verwerven via externe bronnen. Ook wordt gestreefd naar een grotere betrokkenheid van het lokale en regionale bedrijfsleven.

Via onderstaande link komt u bij het beleidsplan. Het staat op de website van het museum onder het kopje ANBI.
https://www.museumvlaardingen.nl/Portals/0/Beleidsplan/Beleidsplan%20Museum%20Vlaardingen%202022-2025.pdf?ver=5LSp9aKOxqWrAA7uK-9OPg%3d%3d