Meer inzicht nodig in toekomstvastheid Rivierzone Vlaardingen

De herontwikkeling van de Rivierzone Vlaardingen tot een gemengd woon- en werkgebied levert risico’s op voor de waterveiligheid, maar ook kansen voor duurzame mobiliteit. Breng deze in beeld, zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het milieueffectrapport. De gemeente Vlaardingen had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.

In het gebied is er momenteel scheepvaart, industrie en wegverkeer. Die veroorzaken samen aanzienlijke milieuhinder voor de huidige en nieuwe bewoners, bijvoorbeeld door veiligheidsrisico’s en geluidhinder. Het milieueffectrapport is hier duidelijk over. De gemeente heeft maatregelen onderzocht om deze effecten te beperken. Ook na het nemen van die maatregelen blijft de milieuhinder hoog.

Toch is het milieueffectrapport nog niet compleet, beoordeelt de Commissie. De gemeente heeft jaren geleden gekozen voor herontwikkeling van de Rivierzone, maar inzichten over klimaatrisico’s zijn sindsdien veranderd. Woningen dicht bij de rivier en de zee zijn kwetsbaar voor overstromingen. De Commissie adviseert om de locatiekeuze en de inrichting van het gebied verder te onderbouwen met de actuele inzichten.

De herontwikkeling is een kans voor het stimuleren van fietsen en lopen. Werk dit beter uit in het milieueffectrapport, zegt de Commissie. Daardoor komen mogelijkheden in beeld om de leefomgeving te verbeteren, verkeersveiligheid te verbeteren, en geluidhinder en uitstoot van het verkeer te beperken.

De Commissie adviseert om het rapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de plannen. De gemeente neemt dat advies over en zal het aangevulde milieueffectrapport weer voorleggen aan de Commissie.

De Commissie m.e.r. is onafhankelijk en bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag – in dit geval de gemeenteraad van Vlaardingen – besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.
Op de website vindt u het volledige advies.