Hoogwaterproblematiek kades rond Koningin Wilhelminahaven en Buitenhaven

De kades rond de Koningin Wilhelminahaven en Buitenhaven lopen zeer regelmatig over. Daardoor verpaupert een deel van het aanwezige erfgoed en zijn de kades niet bereikbaar voor hulpdiensten.

Het college werkt, in afstemming met stakeholders uit het gebied, aan een structurele oplossing van de hoogwaterproblematiek en informeert de gemeenteraad over de stand van zaken en het vervolgproces.

Begin april 2022 is een externe projectleider aangesteld om samen met een ingenieursbureau tot een schetsontwerp en onderbouwde raming voor de hoogwateroplossing en ruimtelijke inrichting van de Koningin Wilhelminahaven te komen. Aanleiding hiervoor zijn de geplande woningbouwontwikkelingen binnen het programma Rivierzone en mogelijke herontwikkeling van bestaande panden in de Koningin Wilhelminahaven. Om een woonfunctie in het gebied mogelijk te maken is (water)veiligheid een vereiste. Daarnaast is er de uitdrukkelijke wens om het bestaande erfgoed en de huidige bewoners en ondernemers beter te beschermen.

Half september 2022 is er een bijeenkomst voor alle stakeholders in het gebied. 

Bron: https://www.vlaardingen.nl/Bestuur/College_van_B_W/B_W_besluiten/Openbare_besluiten_van_16_augustus_2022