Financiële positie van gemeenten

Hoewel dit niet per se goed nieuws is, ziet minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken (BZK) wel dat de financiële positie verbetert.

Het is moeilijk ‘om objectief aan te tonen wat het voorzieningenniveau precies is en hoe het zich ontwikkelt’, zo schrijft zij aan de Tweede Kamer. Wel erkent de minister van BZK dat – naast het aanvullen van het tekort uit eigen geld – gemeenten investeringen hebben uit- of afgesteld en ze ook binnen de eigen organisatie hebben bezuinigd.

Klik hier voor het integraal overzicht van de financiën van gemeenten en de brief van de minister van BZK aan de Tweede Kamer: https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/hanke-bruins-slot/documenten/rapporten/2022/10/07/integraal-overzicht-financien-gemeenten. Dit document geeft aan de hand van een aantal aspecten een overzicht van de financiën van gemeenten. De minister van BZK wil hiermee de Kamers jaarlijks informeren over de gemeentelijke financiën. Door onderzoek naar verschillende aspecten in dit overzicht te bundelen, wordt een integraal beeld gegeven. Dit overzicht beslaat de jaarrekeningen 2017 tot en met 2021 en de begroting van 2022.

Met ingang van het verslagjaar 2023 zal het college van burgemeester en wethouders een verantwoording over rechtmatigheid gaan afgeven, in plaats van de accountant. De accountant zal in zijn oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening de juistheid en volledigheid van de rechtmatigheidsverantwoording beoordelen. Er is dus nog steeds een onafhankelijke toets, alleen zal het gesprek over rechtmatigheid in eerste instantie worden gevoerd tussen college van burgemeester en wethouders, dan wel gedeputeerde staten en gemeenteraad, dan wel provinciale staten.

Bron: Rijksoverheid.nl