EU-fondsen|Leveren de subsidies zo veel mogelijk toegevoegde waarde?

De beschikbare budgetten van EU-fondsen worden door ministers en in sommige gevallen provincies en gemeenten, vertaald in nationale programma´s. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld landbouw, visserij, plattelands- en natuurontwikkeling tot regionale economie en arbeidsparticipatie en het voorkomen van sociale uitsluiting. Maar ook opvang van asielzoekers en terugkeer van vreemdelingen, of samenwerking van politiediensten.

Nederland heeft in de periode 2014-2020 ruim € 7,4 miljard uitgegeven aan EU-subsidies. De Europese Commissie en 4 betrokken Nederlandse ministers zijn samen verantwoordelijk voor de besteding van dit geld. Maar ‘Brussel’ noch ‘Den Haag’ hebben met de huidige werkwijze inzicht of dit geld optimaal is ingezet om de grootste nationale uitdagingen het hoofd te bieden.

Verbetering is mogelijk, is de boodschap van de Algemene Rekenkamer in het onderzoeksrapport: https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2022/10/18/toegevoegde-waarde-eu-subsidies-in-nederland.

Bron: Algemene Rekenkamer