Energieplafond dempt koopkrachtrisico’s, maar is geen structurele oplossing

In de ’Scenario’s energieprijzen’ presenteert het Centraal Planbureau nieuwe economische en budgettaire inzichten aan de hand van een aantal scenario’s voor energieprijzen.

Daaruit blijkt dat het prijsplafond de koopkrachteffecten van hogere energieprijzen voor huishoudens dempt. Toch daalt de koopkracht in het basisscenario voor een doorsnee huishouden in de jaren 2022 en 2023 in totaal met ongeveer 4%, als gevolg van de hoge inflatie en de daarbij achterblijvende loonstijging. Door het prijsplafond en de andere extra uitgaven die het kabinet sinds Prinsjesdag heeft aangekondigd, stijgt het overheidstekort zonder aanvullende dekking naar 3% bruto binnenlands product* (bbp) in 2023.

Uit de scenario’s blijkt dat hogere of lagere energieprijzen op de korte termijn slechts beperkt effect hebben op het EMU-saldo (Economische en Monetaire Unie), vanwege de meebewegende gasbaten.

*Het CBS berekent de economische groei met behulp van het bbp. Het bbp is onder meer de som van de bestedingen aan goederen en diensten door ingezetenen van Nederland (consumptie huishoudens, consumptie overheid, bruto-investeringen bedrijven en huishoudens en bruto-investeringen overheid) en het saldo van uitvoer en invoer van goederen en diensten.

Bron: https://www.cpb.nl/scenarios-energieprijzen#