WarmtelinQ – Project Atlas

De Project Atlas is een interactieve kaartapplicatie, bedoeld om u een duidelijk beeld te geven van de actuele stand van zaken van de uitwerking van WarmtelinQ. Lees meer op https://www.warmtelinq.nl/. Heeft u een zorg, vraag of suggestie? Met de ‘denk mee’ knop kunt u in elke kaart een reactie sturen.

WarmtelinQ is een ondergrondse leiding waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven kan worden gebruikt om huizen en bedrijven in Zuid-Holland te verwarmen. Begin 2022 is gestart met de realisatie van het tracé van Vlaardingen naar Den Haag.

In juli 2022 zijn tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen verschillende besluiten genomen over WarmtelinQ:

  • Akkoord tegemoetkoming in verband met aanleg WarmtelinQ
    WarmtelinQ en de gemeente Vlaardingen hebben een aantal afspraken gemaakt over de herinrichting na de aanleg van de leidingen. Door stenen te vervangen door groen, neemt de klimaatbestendigheid van de stad toe. Dankzij het aan te leggen groen wordt overtollig regenwater beter afgevoerd. Ook zorgt beplanting voor meer schaduw en verdamping. Parallel aan de Rijksweg A4 loopt het park Achterlangs. WarmtelinQ gaat hier de wandel- en fietspaden opknappen. Voor een goede noord-zuid verbinding komt er een recreatiefietspad over de leidingen van WarmtelinQ met daarnaast een graspad. Het voorstel is ook om de oost-west paden in het park als wandelpaden in gebruik te nemen. Deze zullen dan (net als in park ‘t Nieuwelant in de wijk Babberspolder-Oost) worden uitgevoerd in geel en afgewerkt met een zogenaamd schelpeneffect. Een deel van het park dat grenst aan de A4 gaat er straks anders uitzien. Zo is bijvoorbeeld gekozen voor een duurzame manier van planten van bomen en struiken op basis van een lokaal gemeten groeivoorspelling. Verder is gezocht naar een mooie samenstelling tussen de parken in Schiedam (Amaliapark) en Vlaardingen (park Achterlangs). De wens is om het park Achterlangs open vorm te geven richting het Amaliapark.
  • Akkoord uitvoeringsovereenkomst tracé Vlaardingen – Den Haag
    Het doel van een uitvoeringsovereenkomst is om onderlinge afspraken over de uitvoering van een project vast te leggen. In deze uitvoeringsovereenkomst staan gedetailleerdere afspraken over het proces en de samenwerking tussen WarmtelinQ en gemeente Vlaardingen. Verder staan in de overeenkomst de gemaakte afspraken over onderwerpen die niet onder de aangevraagde vergunningen vallen. Algemene richtlijnen voor een samenwerking zoals tussen de gemeente Vlaardingen en WarmtelinQ staan beschreven in verschillende gemeentelijke handboeken en/of voorschriften. Deze uitvoeringsovereenkomst bevat ook onderwerpen waarin de samenwerking tussen WarmtelinQ en de gemeente Vlaardingen afwijkt van deze stukken.
  • Akkoord locatiekeuze warmteoverdrachtsstation Vlaardingen
    WarmtelinQ is een hoofdtransportleiding van warmte. Lokale warmtenetten sluiten daarop aan om de warmte naar woningen te brengen. Om de warmte van WarmtelinQ over te dragen naar het lokale warmtenet is een warmteoverdrachtsstation (WOS) nodig. Een WOS zorgt ook dat deze warmtenetten onafhankelijk van elkaar kunnen werken. Bij het WOS in Vlaardingen komen het warmtesysteem van Eneco (Leiding over Noord) en WarmtelinQ samen. Naast dat dit WOS de scheiding tussen deze warmtenetten is, staan er ook installaties in met een werking voor het gehele WarmtelinQ-systeem. Gemeente Vlaardingen en WarmtelinQ hebben vorig jaar samen een zoekgebied afgesproken met drie mogelijke locaties voor het WOS. De voorkeurslocatie aan de Burgemeester Heusdenslaan ligt dichtbij het punt waar de warmtenetten van Eneco en WarmtelinQ samenkomen.

Bron: https://www.warmtelinq.nl/nieuws/college-bw-vlaardingen-neemt-drie-besluiten-over-warmtelinq