De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei gedeeltelijk in werking getreden

De Woo heeft tot doel een transparante overheid te bevorderen en de informatiehuishouding van de overheid op orde te brengen.

Voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen gelden de volgende verplichtingen uit de Woo die direct in werking treden: 

– Een of meer contactperso(o)n(en) aanwijzen om vragen van inwoners te beantwoorden.
– De bepalingen omtrent openbaarmaking op verzoek: voortaan moeten onder meer ook documenten met persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren in geanonimiseerde vorm betrokken worden. Ook moet een Wob-verzoek elektronisch kunnen worden ingediend. 
– Maatregelen treffen om de duurzame toegankelijkheid van digitale documenten te borgen als randvoorwaarde om uitvoering te geven aan openbaarheid.
– De inspanningsverplichting om informatie over beleid actief openbaar te maken (art. 3.1 Woo, oude art. 8 Wob).

De VNG ondersteunt gemeenten de komende jaren bij de implementatie via het Meerjarenplan Woo. Dit gebeurt vanuit het project Grip op informatie.

Bron: VNG
Het gehele artikel vindt u hier: https://vng.nl/nieuws/wet-open-overheid-treedt-gedeeltelijk-in-werking-op-1-mei