Boudewijn Revis en Bert van Alphen aan de slag als informateurs in Vlaardingen

Op initiatief van Ruben van de Zande en Neill Voorburg (fractievoorzitters van respectievelijk VVD en GroenLinks) stemde de gemeenteraad van Vlaardingen op 31 maart in met de benoeming van Boudewijn Revis en Bert van Alphen als informateurs.

Zij krijgen de opdracht mee om uitvoering te geven aan het advies dat verkenner Ivo Opstelten uitbracht.

Opstelten kreeg na de verkiezingen de opdracht om te verkennen wat voor akkoord de gemeenteraad wenselijk vindt voor het stadsbestuur van Vlaardingen en welke partijen in gesprek zouden moeten gaan om een nieuw college te vormen. Hij gaf als advies mee om te komen tot een coalitieakkoord op hoofdlijnen waarbij ambities worden geformuleerd voor de grote opgaven waar de gemeente voor staat. Door te kiezen voor deze vorm, wordt ruimte gelaten voor de gehele raad om invulling te geven aan het beleid van de komende jaren. Daarbij gaf Opstelten aan dat er “breed draagvlak is voor het starten van de gesprekken met de fracties van VVD, GroenLinks, VV2000/Leefbaar Vlaardingen, CDA, D66 en Christenunie-SGP”. Ook adviseerde Opstelten deze gesprekken te laten leiden door twee informateurs voorgedragen door de twee grootste fracties VVD en GroenLinks.

Revis en Van Alphen zien het als een eer om samen aan de slag te mogen gaan om te komen tot een akkoord waarmee een nieuw college de komende periode vooruit kan. Revis: “Vlaardingen staat voor grote uitdagingen op ruimtelijk en sociaal gebied. Samen met de partijen gaan we de komende weken vormgeven aan een akkoord dat recht doet aan die uitdagingen”. Van Alphen vult aan: “Boudewijn en ik hebben jarenlang prettig en constructief samengewerkt in het Haagse stadsbestuur. Dat we nu weer samen aan de slag mogen voor een stabiel en krachtig stadsbestuur vind ik een grote eer.”