Begrotingswijziging gevolgen meicirculaire 2022|Raadscommissie 25 augustus

In de Raadscommissie Ruimte & Middelen van donderdag 25 augustus kwam bij agendapunt 5. ´Begrotingswijziging gevolgen meicirculaire 2022´ onder andere het accres aan de orde. Het accres voor gemeenten is de jaarlijkse toe/afname van het gemeente- en provinciefonds die voortvloeit uit de koppeling aan de rijksuitgaven.

In de meicirculaire heeft een opwaartse bijstelling van de accressen plaatsgevonden. De verhoging van het accres is onder meer het gevolg van de oplopende inflatie en de koppeling AOW aan de stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumloon (WML).

Vanaf 2026 is er sprake van een terugval en het accres voor de gemeente Vlaardingen daalt dan met bijna 10 miljoen euro.

Meer informatie: https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/898042/Raadscommissie 25-08-2022