ANBI

ANBI Omroep Vlaardingen is bij de Belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) geregistreerd. Om aan de voorwaarden te voldoen, publiceren we de volgende gegevens op onze website.

De statutaire naam van Omroep Vlaardingen is Stichting Lokale Omroep Vlaardingen. Het RSIN van Omroep Vlaardingen is 8044.92.542.

Artikel 2 – DoelDe stichting stelt zich ten doel:

a. Uitsluitend een omroepprogramma te verzorgen dat in zodanige mate is gericht op de bevrediging van de in Vlaardingen levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat de stichting geacht kan worden van algemeen nut te zijn.

b. Het verzorgen van radio-/televisie-uitzendingen die bijdragen aan het goed en democratisch functioneren van de Vlaardingse samenleving, welke uitzendingen de bevolking in ruime mate en op onbevooroordeelde wijze informeren over de ontwikkelingen, die zich in deze gemeente voordoen en die haar motiveren tot actieve betrokkenheid.

c. Het bieden van de mogelijkheid aan personen, groeperingen of instellingen die daartoe de behoefte kenbaar maken, hun mening via kanalen van de omroep te laten horen, of zaken aan de orde stellen waarvan zij vinden dat het wenselijk is dat anderen daarvan kennis kunnen nemen.

d. Bij het verwezenlijken van haar doel respecteert de stichting het recht op vrijheid van meningsuiting, zoals neergelegd in artikel 1c van het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

e. Zij tracht dit doel en al wat daarmee in de ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen welke voor de verwezenlijking van het doel der stichting bevorderlijk zijn.